Menu

Lan Yang-Siebert

Master of Mechatronics

Lan Yang-Siebert

Master of Mechatronics

Lan Yang-Siebert

Master of Mechatronics


Im folgenden Eingabefeld können sie einen Filter für die Tabelle setzen.
Auf diese Weise finden sie schnell bestimmte Einträge im Wörterbuch.


Oder geben Sie hier einen Suchbegriff ein.
Gesucht wird nach ganzen Wörtern oder Wortteilen.DeutschPinyinChinesisch

Deutsch-Chinesisches Wörterbuch

DeutschPinyinChinesisch
abcóng
Abendwăn shàng晚上
Abendessenwăn fàn晚饭
aberdànshì但是
abfahrenchū fā出发
abholenjiē
abschaltenguān
Abschnittduàn
acht
alledōu
allgemeinyìbān一般
altlăo
Amerikamĕiguó美国
Amerikanisch (Nationalität)mĕiguórén美国人
Ananasbōluó菠萝
andauernd (Aspekt)zhe
anderer Taggăi tiān改天
Angelegenheitshì
angenehme Reiselütú yúkuài旅途愉快
ankommendào
Ankunftdàodá到达
anstellenpáiduì排队
anziehenchuān穿
Anzugxīzhuāng西装
Apfelpíngguŏ苹果
Arbeitgōngzuò工作
Arbeit beginnenshàngbān上班
arbeitengōngzuò工作
Arztyī shēng医生
Aubergineqiézi茄子
auch
aufzài
aufmachenkāi
Auf Wiedersehenzài jiàn再见
Auf Wiedersehenbái bái拜拜
auscóng
außenwài biān外边
außerchúle…yĭwài除了以外
ausfüllentián
Ausgangchū kŏu出口
Ausländerlăowài老外
ausruhenxiūxi休息
Aussprachefāyīn发音
ausverkaufenmàiwán卖完
aussenwài
ausziehentuō
Auto fahrenkāichē开车
baldbù jiŭ不久
baldmăshàng马上
Bambussprossenzhúsŭn竹笋
Bananexiāngjiāo香蕉
Bärxíong
Baumshù
Becherbēi
bedienenfú wù服务
Bedienungfú wù yuán服务员
begrüßenhuān yíng欢迎
beideliăng
benutzenyòng
bequemfāngbiàn方便
Bergshān
Berufzhí yè职业
beschäftigt seinmáng
Besitzerlăobăn老板
besorgtdān xīn de担心的
bestellenyùdìng预订
bestellendìng
besuchenzuò zuo坐坐
bezahlenfùqián付钱
Bildhuà
billigpiányi便宜
Birne
bisdào
Bierpíjiŭ啤酒
bittenqĭng
blaulánsè蓝色
blinkenshăn
Blumehuā
Bordkartedēngjī pái登机牌
bösehuài
brauchenxūyào需要
braunhèsè褐色
braunzōngsè棕色
breitkuān
bringensòng
Buchshū
Buchhandlungshūdiàn书店
Bücher (ZEW)bĕn
bummelnguàng
Business classgōngwù cāng公务舱
Cheflăobăn老板
Chinazhōngguó中国
Chinesisch (Sprache)hànyŭ汉语
chinesischer Anzugzhōngshānzhuāng中山装
chinesische Zeichenhànzì汉字
Computerdiàn năo电脑
dankexièxie谢谢
das verdiene ich nichtbùgăndāng不敢当
Datumhào
Datumrìqī日期
den ganzen Tagzhĕng tiān整天
denken anxiăng dào想到
dennyīn wéi因为
deutlichqīngchu清楚
Deutsch (Sprache)déyŭ德语
deutsch-chinesischdéhàn德汉
Deutschlanddéguó德国
dieses Jahrjīnnián今年
Dolmetscherfānyì翻译
Doppelzimmershuāngrénfáng双人房
dortnàr那儿
Drachelóng
dreisān
du
durstig
Economy classjīnjì cāng经济舱
Eidàn
ein bisschenyìdiăn一点
eine gute Reiseyílù píngān一路平安
einfachróngyì容易
Eingangrù kŏu入口
einkaufenmăi
ein malyícì一次
einmal probierenshì yí shì试一试
eins
Einzelzimmerdānrénfáng单人房
Elefantxiàng
Ente
enthaltendài
Entschuldigungdùibuqĭ对不起
er
Erdbeerecăoméi草莓
erledigenbàn
es geht somămăhūhū马马虎虎
Essenfàn
Essstäbchenkuàizi筷子
es tut mir leidhĕn bàoqiàn很抱歉
etwas zu tun habenyŏu shì有事
fahren, mitfahrenchéng
fahren, öffnenkāi
Fahrradzìxíngchē自行车
Farbeyánsè颜色
fehlenchà
Feierabendxiàbān下班
Feiertagjiàrì假日
Ferienjiàqī假期
fern
fernsehenkàn diàn shì看电视
Fernseherdiàn shì jī电视机
Flaschepíng
Flughafenjīchăng机场
Flugticketjīpiào机票
Flugzeugfēijī飞机
Formalitätshŏuxù手续
Formularbiăogé表格
Fragewèntí问题
Fragepartikelma
Frankfurtfălánkèfú法兰克福
Frankreichfăguó法国
freikòng
Freundpéngyou朋友
fröhlichyúkuài愉快
Frühlingsfestchūnjié春节
Frühlingsrollechūnjuăn春卷
fünf
Gabelchāzi叉子
Gatedēngjī kŏu登机口
gebackenes Spanferkelkăo rŭzhŭ烤乳猪
Gebäudelóu
Gegenstand (ZEW)
gegenüberduì
gehen
gelbhuángsè黄色
Geldqián
Gemüseshūcài蔬菜
Gepäckxíngli行李
Gepäckwagenxínglichē行李车
Gepäck (zum Einchecken)tuōyùn托运
Geschichtelìshĭ历史
Geschmackwèidào味道
Gesprächtán
Grammatikyŭfă语法
grauhuīsè灰色
groß
grünlùsè绿色
grünes Gemüseqīng cài青菜
Guangdong Provinzguángdòng广东
Guangzhouguángzhòu广州
Gurkehuángguā黄瓜
guthăo
Guten Tagní hăo你好
habenyào
habenyŏu
halbbàn
Handshŏu
Handyshŏujī手机
Hasetùzi兔子
Haushaltjiātíng家庭
helfenbāngzhù帮助
heiß
Hemd, Blusechènshān衬衫
Herrxiānsheng先生
Herzxīn zàng心脏
heutejīntiān今天
hierzhèr这儿
Himmeltiān
hinterhòu
hochchinesischpŭtōnghuà普通话
hörentīng
Hosekùzi裤子
Hotelbīnguăn宾馆
Huhn
Hundgŏu
hundertbaí
hungrigè饿
ich
ihrnĭmen你们
in der Mittezhōngjiān中间
in ein paar Tagenguò liăng tiān过两天
Ingenieurgōngchénshí工程师
innen
insgesamtyígòng一共
Jackeshàngyī上衣
Jahrnián
Japanrìbĕn日本
Jeanshoseniúzăikù牛仔裤
jetztxiànzài现在
kaltlĕng
Karottehúluóbo胡萝卜
Kartoffeltūdòu土豆
Katzemāo
kaufenmăi
Kein Problemméiyŏu wèntí没有问题
Keine Ursachebú kèqi不客气
Keine Ursacheméi guānxi没关系
Kellnerfúwùyuán服务员
Kirscheyīngtáo樱桃
Kleidungyīfu衣服
kleinxiăo
Kofferxiāngzi箱子
könnenhuì
Koreahánguó韩国
knusprige Entexiāngsū yā香酥鸭
Krawattelĭngdài领带
Kuhniú
Kulturwénhuà文化
kurzduăn
Ladenshāngdiàn商店
Lampedēng
Landguó
langcháng
langsammànmàn慢慢
langsammàn
lautdàshēng大声
Lebenshēng mìng生命
leerkòng
Lehrerlăoshī老师
leiseqīng shēng轻声
lernenxuéxí学习
lesenniàn
Liniennummerhángbān航班
linkszuŏ
Löffelsháo zi勺子
Lycheelìzhī荔枝
machenzuò
Maisyùmĭ玉米
mal (ZEW)biàn
mal (ZEW)
Mandarinejŭzi桔子
Manteldàyī大衣
Mauslăoshŭ老鼠
meinenjuéde觉得
Menschrĕn
merkenjìzhù记住
Messerdāo zi刀子
Mineralwasserkuàngquánshuĭ矿泉水
Minutefēn
mitnehmendài
Momentshíhou时候
Monatyuè
müdelèi
müssenbìxū必须
nachzählendiăn
nahejìn
Nasebí zi鼻子
natürlichdāngrán当然
nebenpáng
nehmen
nein
neuxīn
neunjiŭ
nicht
nicht habenméiyŏu没有
nicht schlechtbúcuò不错
nochzài
nochhái
Nordenbĕi
notieren
nulllíng
Nummerhào
Nummerhàomă号码
nurzhĭ
Obstshŭiguŏ水果
oftchángcháng常常
ohneméi yŏu没有
Orangechéngzi橙子
originalzhèngzōng正宗
OKkĕyĭ可以
OKxíng
Ortszeitdāngdì shíjiān当地时间
Ostendōng
Paar (ZEW)shuāng
Pandabärxiōng măo熊猫
Papier (ZEW)zhāng
Papierzhĭ
Paprikalàjiāo辣椒
Parkgōng yuán公园
passendhé shì合式
Pekingbĕjīng北京
Pfirsichtáozi桃子
Pflaumelĭzi李子
Pfund (ZEW für 500 g)jīn
plötzlichtūrán突然
Pluralendungmen
Portion (ZEW)fèn
Preis nachlassenyōuhuì优惠
primahăojíle好极了
probierencháng
Prost!gānbēi干杯
Pulloveryángmáoshān羊毛衫
Quittungfā piào发票
Rechnungfāpiào发票
Rechnungzhàngdān帐单
rechtsyòu
redenshuō
Regen
Reisfàn
reisenlŭeyóu旅游
Reisepasshùzhào护照
Reisetaschelüxīng băo旅行包
reiten
relativbĭjiào比较
Restaurantfàndiàn饭店
Rettichluóbo萝卜
richtigdùi
Rockqúnzi裙子
rothóngsè红色
rufenjiào
Russlandéguó俄国
Saftzhī
Salatshēngcài生菜
Satz (ZEW)
sauersuān
Schafyáng
scharf
schlagen
schlechtchà
schließenguān
Schlüsselyàoshi钥匙
schnellkuài
schonyĭjīng已经
schreibenxiĕ
Schriftzeichen
Schuhexiézi鞋子
Schülerxuésheng学生
Schüsselwăn
schwarzhēisè黑色
Schweinefleisch süß-sauergŭlăròu古老肉
schwer (Gewicht)zhòng
schwierignán
schwimmenyóu yŏng游泳
sechsliù
sehenkàn
sehenkànjiàn看见
sehrhĕn
seinshì
Seitemiàn
Sekretärmìshū秘书
selbstzì jĭ自己
setzenzuò
sich befindenzài
sich freuengāoxìng高兴
sie
sietāmen他们
Sie (plural, höflich)nĭnmen您们
Sie (singular, höflich)nĭn
sieben
Sinnyìsi意思
Sitznummerzuòwèi hào座位号
sozhèyàng这样
Sockenwàzi袜子
sofortmăshàng马上
Sohnér zi儿子
Sojabohnenhuángdòu黄豆
Sojasprossendòuyá豆芽
sollenyīnggāi应该
Sonnetài yáng太阳
Sonnenaufgangrì chū日出
Sonnenuntergangrì luò日落
Sorgedān xīn担心
Sorte, Typ, Artzhŏng
Spargellúsŭn芦笋
Speisecài
Speisekartecàidān菜单
spielenwán
Spinatbōcài菠菜
sprechenshuō
Stadtmitteshì zhōng xīn市中心
Stadtplandìtú地图
Startzoneqĭfēiqū起飞区
stellen, hinstellenfàng
Straßemălù马路
Straßejīe
Stück (ZEW für Oberbekleidung)jiàn
Stück (ZEW für lange Gegenstände)tiáo
Student xuésheng学生
Stundexiăoshí小时
Südennán
Suppetāng
süßtián
Tag
Tagtiān
Tassebēi
tausendqiān
Taxichūzūchē出租车
Teegesellschaftcháhuàhuì茶话会
Telefondiànhuà电话
Textkèwén课文
Tigerlăohŭ老虎
Tofudòufu豆腐
Tomatexīhóngshì西红柿
T-ShirtT xūshānT恤衫
Traubepútáo葡萄
trinken
trockengān
Türmén hù门户
überyĭshàng以上
Übungliànxí练习
Uhrdiăn
Uhrzhōng
Uhrzeitshíjiān时间
und
ungefährzuŏyoù左右
Universitätdàxué大学
unterxià
Unterhemdnèiyī内衣
Unterhosenèkù内裤
Urlaubjiàqī 假期
verabredenyuēhuì约会
verabredetyuēhăo越好
vergehenguò
verbringenguò
verkaufenmài
Verkäuferfúwùyuán服务员
Verkäuferinshòuhuòyuán售货员
verstandentīngdŏng听懂
verstehendŏng
vielduō
viel Erfolg bei der Arbeitgōngzuò shùnlì工作顺利
vier
Viertel
Visitenkartemíngpiàn名片
Vokabelshēngcí生词
Volkshochschuleyèyú xuéxiào业余学校
vollmăn
voncóng
vorqián
Vorsichtxiăo xīn小心
vorstellenjièshào介绍
Waldsēn
warmnŭan huo暖和
wartendĕng
warumwèishénme为什么
Wassermelonexīguā西瓜
Wechselgeld herausgebenzhăo
Weinpútáojiŭ葡萄酒
weißbáisè白色
Weißkohljuănxīncài卷心菜
weityuăn
welche
wenigshăo
wennrúguŏ如果
wershéi
Westen西
Wettertiān qì天气
willkommenhuānyíng欢迎
wiezĕnme怎么
wiezĕnmeyàng怎么样
wiederzài
wie langeduōcháng多长
wie viel
wie vielduōshăo多少
Windfēng
wirwŏmen我们
wissenzhīdào知道
wonăr哪儿
Wochexīngqī星期
Wochezhōu
Wochenendezhōumò周末
wohnenzhù
wollenyào
Wörterbuchcídiăn词典
wünschenzhù
Yuanyuán
Yuankuài
Yuan 0,1jiăo
Yuan 0,1máo
Yuan 0,01fēn
zehnshí
zehntausendwàn
Zeitshíjiān时间
Zimmerfángjiān房间
Zitroneníngméng柠檬
zugēn
Zughuŏchē火车
zusammenyìqĭ一起
zweièr
Zwiebelyángcōng洋葱